1. SPLOŠNO

1.1.
Navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo opreme ali storitev podjetja Visistem.

1.2.
Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le v primeru, da so bili s strani podjetja Visistem pisno potrjeni.

1.3.
Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja Visistem pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila, poslana po faksu ali elektronski pošti.

1.4.
Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Visistem ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.

1.5.
Kupec ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob namestitvi opreme, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja Visistem.

2. PONUDBE, NAROČILA

2.1.
Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.

2.2.
V primeru izdaje predračuna/ponudbe pričnejo teči naše obveznosti proti kupcu z dnevom plačila zneska po predračunu ali ponudbi.

2.3.
K ponudbi priložene sheme in druge priloge so za nas obvezujoče le, če so v naročilu izrecno določene in navedene. Te priloge smejo služiti le osebni rabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

2.4.
V primeru kupčeve odpovedi naročila je le ta dolžan podjetju Visistem povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

2.5.
V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati opremo v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko podjetje Visistem po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostale opreme ali storitve. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme ali opravljene storitve.

3. DOBAVNI ROK

3.1.
Dobavni rok začne teči najkasneje po enem od naslednjih dogodkov:

a. po pisni potrditvi naročila s strani podjetja Visistem;

b. datum, ko prodajalec prejme predplačilo;

c. datum, ko kupec izpolni vse tehnične, komercialne in finančne predpostavke, ki so njegova odgovornost.

3.2.
Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je bila licenčna oprema poslana kupcu, ko je opravljena storitev, ali na dan, ko je bil kupec obveščen, da je oprema pripravljena za prevzem.

3.3.
Pridružujemo si pravico delnih dobav.

3.4.
Potrjeni dobavni rok ali datum dobave se lahko podaljša v primeru:

a.
naknadne spremembe kupčevega naročila (količina ali obseg opreme in storitve, specifikacija opreme ali storitve ipd.), za kar je potrebno pridobiti novo naročilo;

b.
v primerih, na katere podjetje Visistem nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo tudi podaljšanje dobavnih rokov s strani našega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile.  Izredni dogodek se sporoči kupcu v roku 8 dni po prejemu obvestila o takem dogodku s strani dobavitelja.

3.5
Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave opreme ali storitve po krivdi podjetja Visistem, je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti opreme ali storitve za vsak teden zamude ali največ 5 % celotne vrednosti opreme ali storitve, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

4. PLAČILNI ROK

4.1.
Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek računa nakazati na transakcijski račun podjetja Visistem.

4.2.
V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani podjetja Visistem je plačilni rok 15 dni od datuma izdaje računa.

4.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

4.4.
V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede kakovosti opreme ali storitve, se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po pisnem priznanju reklamacije s strani podjetja Visistem.

4.5.
V primeru reklamacije kupec plača nesporni del računa v valutnem roku v skladu z Obligacijskim zakonikom. Sporni del računa je omejen na 5% skupnega zneska.

4.6.
V primeru, da kupec znatno krši oziroma zamuja s plačili, si podjetje Visistem pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno opremo ali celo do odstopa od pogodbe.

4.7.
Kupec ni upravičen do zadrževanje plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane s strani podjetja Visistem ali pa so le te pravnomočno ugotovljene.

4.8.
Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V tem primeru smo upravičeni do zasega opreme, katera s strani kupca ni bilo plačana. Oprema ostane v lasti podjetja Visistem do popolnega plačila računa.

4.9. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca.

5. LASTNINSKI PRIDRŽEK

5.1.
Nad dobavljeno opremo si podjetje Visistem pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljeno opremo, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

5.2.
Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda opremo naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, podjetju Visistem predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene neplačane opreme.

5.3. Kupec je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo o lastninskem pridržku.

5.4.
Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine podjetja Visistem oziroma lastninske pravice nad opremo do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

5.5.
Za zavarovanja lastnih in dobaviteljevih pravic si pridržujemo pravico nameščanja varnostne programske opreme poleg opreme, ki je predmet prodaje ali testiranja. V primeru kršitve pravic ali dogovora smo stranki dolžni izstaviti račun v protivrednosti opreme, ki je predmet testiranja.

6. JAMSTVO ZA KAKOVOST DOBAVLJENE OPREME IN STORITEV

6.1.
Jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljene opreme nosi proizvajalec opreme v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori s kupcem. Kupec je dolžan sprejeti Licenčne pogoje proizvajalca ob namestitvi opreme.

6.2. Jamstvo za storitev je 15 dni.

6.3.
Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljene opreme pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema/namestitve.

6.4.
Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni šteto od dneva, ko je napako opazil. V primeru skritih napak na izdelku, je odgovornost podjetja Visistem omejena na odpravo napake pod pogoji dobavitelja.

6.5.
V primeru predhodnega tehničnega prevzema opreme (točka 4.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije le-te, razen v primeru skrite napake.

6.6.
Kupec mora v primeru zahteve podjetja Visistem takoj vrniti reklamirano opremo ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

6.7.
Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v  najkrajšem razumnem roku s predhodno pisno potrditvijo proizvajalca/dobavitelja.

6.8.
Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne namestitve, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo opremo, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.

7. JAMSTVO ZA OPREMO ALI STORITEV

7.1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.

7.2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 6.8.

7.3. Jamstvo za izdelek prevzamemo le v primerih naše namestitve izdelka.

7.4.
V nobenem primeru podjetje Visistem ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene  odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

7.5.
Ne prevzemamo odgovornosti za odstopanje od pogodbenih obveznosti, v kolikor kupec ali pooblaščeni zastopnik ne izpolni dogovorjenih ali zahtevanih pogojev iz pogodbe ali zahtev odgovornega vodja projekta, ki so bistvenega pomena za uspešno delovanje opreme, izvedbe namestitev ali dokončanja projekta.

7.6.
Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti podani v pisni obliki kot reklamacijski zapisnik z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare lahko preveri naš strokovnjak na mestu okvare.

8. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

8.1.
Če v splošnih prodajnih pogojih podjetja Visistem ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.

8.2.
V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.

8.3.
Za dobavo opreme se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju opreme, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljne jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.

8.4.
Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

8.5.
Višina kakršnekoli odškodnine ne more preseči vrednosti dobavljene opreme oziroma opravljene storitve, ki je povzročila kupcu škodo.

9. REŠEVANJE SPOROV

9.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

9.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Ljubljani.

Opomba:

Visistem = Visistem, grafična tehnologija in računalniški sistemi d.o.o.

Oprema = programska ali strojna oprema, rezervni deli, blago, izdelek